Linkdownload: Emapvn_QI
Download phần mềm bên dưới video
Video hướng dẫn tại đây:
youtube.com/watch?v=wfcTHGA77Cw&index=1&list=PLiLUEpUL7y2Z5kbX sw0z07dKY2l4zh8lM