cho em xin tài liệu sơ đồ thiết kế, tính toán xử lý bụi gỗ: chụp hút đến ống khói
cả bản cad nữa ạ. cho em tài liệu chi tiết để thiết kế các phần với ạ